Stypendia

1. Nagroda Radomskiego Stowarzyszenia Pokoleń za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki (wnioski do 15 listopada)

2. Stypendium im. Jacka Malczewskiego dla absolwentów/studentów pierwszego roku studiów (wnioski do 1 października każdego roku ) – Rada Miejska w Radomiu

3. Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Radomia dla uczniów  radomskich szkół (wnioski do 30 września każdego roku)

4. Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego dla wybitnie uzdolnionej młodzieży z województwa mazowieckiego (wnioski do dnia 30 września danego roku)

5. Stypendium Prezesa Rady Ministrów – rada pedagogiczna zatwierdza wniosek o przyznanie stypendium do 20 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny

6. Stypendium MKiDN  za osiągnięcia artystyczne (wnioski dla uczniów szkół artystycznych II stopnia klas programowo najwyższych do dnia 15 kwietnia, w przypadku pozostałych klas do dnia 15 września)

7. Stypendium MEN (wnioski do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przypadku uczniów klas programowo najwyższych, do 11 lipca w przypadku pozostałych klas)

8. Stypendium Fundacji „Polish Orphans Charity” ( tzw. „kanadyjskie”) Terminy składania wniosków każdorazowo ustala i ogłasza fundacja.

9. Program „Stypendia Pomostowe” skierowany do maturzystów – Agencja Nieruchomości Rolnych

10. Program Stypendialny „Młoda Polska” – Narodowe Centrum Kultury

11. Stypendium szkolne

12. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe