Dokumenty szkoły

Statut i inne dokumenty szkoły:

STATUTY:

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH – w aktualizacji
STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH – w aktualizacji
STATUT LICEUM PLASTYCZNEGO – w aktualizacji
STATUT SZKOŁY PLASTYCZNEJ – w aktualizacji

PROGRAMY:

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH – w aktualizacji

REGULAMINY:

REGULAMIN SZKOŁY

REGULAMIN SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO

EGZAMIN DYPLOMOWY:

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO

PROCEDURY EGZAMINU DYPLOMOWEGO

WYMAGANIA DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ

SYSTEM OCENIANIA:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

DOKUMENTACJA WYCIECZKI:

(dokumentację wycieczki należy przygotować za pomocą modułu „wycieczki” w e-Dzienniku)

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

PRELIMINARZ FINANSOWY WYCIECZKI

WZÓR KARTY WYCIECZKI

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

ZGODA RODZICÓW

REGULAMIN WYCIECZKI – KONTRAKT

OBOWIĄZKI KIEROWNIKA WYCIECZKI I OPIEKUNÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW

ROZLICZENIE FINANSOWE WYCIECZKI

OŚWIADCZENIE RODZICÓW