Rekrutacja

HARMONOGRAM KONSULTACJI I BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO na rok szkolny 2018/2019

Kliknij tu… aby pobrać informacje o konsultacjach i bezpłatnych zajęciach artystycznych.

Liceum Plastyczne

Nabór na rok 2018/2019 

Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu                   

 

Kandydatów obowiązuje elektroniczny system naboru  

        

Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu ogłasza nabór na rok szkolny 2018/2019 

 

EGZAMINY WSTĘPNE 28-29 maja 2018r. 

 

LICEUM PLASTYCZNE wchodzi w skład Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu. Szkoła kształci młodzież uzdolnioną plastycznie. Nauka  w Liceum Plastycznym trwa 4 lata i kończy się egzaminem dyplomowym oraz maturalnym. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz artystyczne w specjalnościach: techniki rzeźbiarskie, tkanina artystyczna, ceramika artystyczna, projektowanie graficzne oraz realizacje intermedialne.    Kształcenie artystyczne młodzieży odbywa się na zajęciach rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania, projektowania multimedialnego, podstaw fotografii i filmu oraz historii sztuki.  
  

Szkoła pracuje w obiekcie wyposażonym w: 

 • - pracownie dydaktyczne z dostępem  do Internetu i multimediów 
 • - pracownie  artystyczne z zapleczami  
 • - nowoczesną galerię szkolną 
 • - salę gimnastyczną z nowym wyposażeniem oraz zapleczem  
 • - windy dla uczniów niepełnosprawnych 

 

Szkoła dba o wszechstronny rozwój ucznia: 

 • - oferuje uczniom różnorodne zajęcia dodatkowe 
 • - organizuje wyjazdy edukacyjne, plenery malarskie, rzeźbiarskie 
  i fotograficzne, wycieczki do muzeów, galerii sztuki 
 • - - promuje twórczość plastyczną uczniów 
 • umożliwia uczestnictwo w konkursach, warsztatach, wystawach  
  i przeglądach artystycznych 
 • - współpracuje z innymi szkołami plastycznymi 
 • - współpracuje z uczelniami artystycznymi 

 

Szkoła prowadzi szeroką działalność edukacyjno-artystyczną: 

 • - udział w projektach Leonardo da Vinci  w ramach FRSE 
 • - udział w projektach i warsztatach uczelni artystycznych 
 • - udział w międzynarodowych i ogólnopolskich projektach szkół plastycznych pod patronatem MKiDN oraz CEA 

 

Specyfika kształcenia, twórczy klimat oraz liczba uczniów w szkole decydują o dużym poziomie bezpieczeństwa młodzieży.  

100% zdawalność egzaminu maturalnego i dyplomowego świadczą o wysokim poziomie kształcenia. 

Kończąc naukę, uczeń otrzymuje tytuł plastyka oraz świadectwo uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów. 

Warunki naboru: 

Rekrutację do klasy pierwszej prowadzi się spośród absolwentów gimnazjów, którzy nie przekroczyli 17 roku życia, wykazują się odpowiednimi uzdolnieniami plastycznymi, wrażliwością  oraz zainteresowaniami artystycznymi. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego. Ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinni w terminie do 25 maja 2018 roku złożyć w sekretariacie: 

 1. - podanie o przyjęcie do szkoły 
 2. - dwie podpisane fotografie 
 3. - zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie plastyk (od lekarza rodzinnego) 
 4. - opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli dziecko było badane) 
 5. - zaświadczenie z macierzystej szkoły z wykazem ocen za I półrocze z uwzględnieniem oceny zachowania 

Kwalifikacja kandydatów do LP odbywa się na podstawie postępowania rekrutacyjnego uwzględniającego: 

 1. - wynik egzaminu praktycznego z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej 
 2. - wynik egzaminu ustnego ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą kształcenia ogólnego dla gimnazjum  
 3. - wynik egzaminu gimnazjalnego 
 4. - oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum   
 5. - inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum  

 

EGZAMIN WSTĘPNY  

Egzamin wstępny do LP obejmuje: 

 • - egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej  
 • - egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą kształcenia ogólnego dla gimnazjum 

Kandydaci winni zgłosić się na egzamin 28 29 maja 2018r.  o godz. 8.45 z legitymacją szkolną oraz  własnymi przyborami: papier format A3 (duży blok techniczny), farby plakatowe lub temperowe, pędzle, naczynie na wodę, ołówki miękkie, przybory do pisania. 

 

Kryteria oceny: 

 • - poprawność kompozycji zadanego tematu, 
 • - zdolności obserwacyjne (umiejętność postrzegania bryły, perspektywy, światłocienia, w malarstwie - koloru), 
 • - bogactwo środków ekspresji plastycznej, 
 • - umiejętność wypowiedzi na wybrany temat, znajomość zagadnień i właściwej terminologii, styl wypowiedzi, 

Oceny wyników uzyskanych przez kandydata podczas poszczególnych części egzaminu dokonuje komisja w formie punktowej: 
•    - rysunek: 0-20 punktów
•    - malarstwo: 0-20 punktów
•    - kompozycja: 0-20 punktów
•    - ustna wypowiedź na temat wskazanych przez komisję dziedzin sztuki  

      czy zjawisk kulturalnych: 0-20 punktów. 

 

TERMINARZ DZIAŁAŃ REKRUTACYJNYCH I EGZAMINACYJNYCH  

 • 1 marca 2018r. – 25 maja 2018r. do godz.15.00 – składanie podań  w sekretariacie szkoły na druku pobranym w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu, Al.Grzecznarowskiego 13  (tel./fax 48/340 28 38) lub ze strony internetowej szkoły 
 • 28 maja 2018r. (poniedziałek) godz.9.00 – 10.30 sprawdzian  z rysunku, godz.11.00 – 12.30 sprawdzian z malarstwa
 • 29 maja 2018r.(wtorek) godz.9.00 – 10.30 sprawdzian z kompozycji przestrzennej, godz. 11.00 – egzamin ustny 
 • 4 czerwca 2018r. do godz.14.00 ogłoszenie wyników sprawdzianu uzdolnień i zainteresowań plastycznych 
 • od 22 czerwca do 29 czerwca 2018r. do godz.15.00 - kandydaci składają kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia egzaminu gimnazjalnego 
 • 3 lipca 2018r. do godz.12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej  
 • od 4 lipca 2018r. do 13 lipca 2018r. do godz. 12.00 – składanie oryginałów świadectw, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i kart zdrowia  
 • 16 lipca 2018r. do godz. 15.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły  
 • od 16.08.2018r. do 17.08.2018r. dodatkowa rekrutacja w przypadku braku pełnego naboru 
 • 23-24.08.2018r. sprawdzian w rekrutacji uzupełniającej 
 • 31.08.2018r. ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły w wyniku rekrutacji uzupełniającej 

 

⃰ zastrzega się zmiany w terminarzu działań rekrutacyjnych i egzaminacyjnych, jeżeli zmianom ulegną podstawy prawne dotyczące rekrutacji  do liceum plastycznego 

 

 

www.plastyk.radom.pl 

e-mail: plastyk@plastyk.radom.pl