Rekrutacja

Nabór na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu ogłasza nabór na rok szkolny 2019/2020 do

 

Dokumenty do pobrania:

Oferta edukacyjna na rok 2018/2019

Wniosek o przyjęcie do Liceum Plastycznego (po 3 klasie)

Wniosek o przyjęcie do Liceum Sztuk Plastycznych (po 8 klasie)

Oświadczenia rodziców kandydatów do Liceum Plastycznego

 

 

Wniosek o przyjęcie do popołudniowej Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego 

Liceum Plastyczne
w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta 
w Radomiu

Kandydatów obowiązuje elektroniczny system naboru

13.05.2019 od godz. 8.00

20.05.2019 do godz. 15.00

EGZAMINY WSTĘPNE 27-28 maja 2019r.

LICEUM PLASTYCZNE wchodzi w skład Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu. Szkoła kształci młodzież uzdolnioną plastycznie. Nauka w Liceum Plastycznym trwa 4 lata i kończy się egzaminem dyplomowym oraz maturalnym. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz artystyczne w specjalnościach: techniki rzeźbiarskie, tkanina artystyczna, ceramika artystyczna, projektowanie graficzne.Kształcenie artystyczne młodzieży odbywa się na zajęciach rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania, projektowania multimedialnego, podstaw fotografii i filmu oraz historii sztuki.

Szkoła pracuje w obiekcie wyposażonym w:

 • pracownie dydaktyczne z dostępem do Internetu i multimediów

 • pracownie artystyczne z zapleczami

 • nowoczesną galerię szkolną

 • salę gimnastyczną z nowym wyposażeniem oraz zapleczem

 • windy dla uczniów niepełnosprawnych

Szkoła dba o wszechstronny rozwój ucznia:

 • oferuje uczniom różnorodne zajęcia dodatkowe

 • organizuje wyjazdy edukacyjne, plenery malarskie, rzeźbiarskie
  i fotograficzne, wycieczki do muzeów, galerii sztuki

 • promuje twórczość plastyczną uczniów

 • umożliwia uczestnictwo w konkursach, warsztatach, wystawach
  i przeglądach artystycznych

 • współpracuje z innymi szkołami plastycznymi

 • współpracuje z uczelniami artystycznymi

Szkoła prowadzi szeroką działalność edukacyjno-artystyczną:

 • udział w międzynarodowych i ogólnopolskich projektach szkół plastycznych pod patronatem MKiDN oraz CEA

 • udział w projektach i warsztatach uczelni artystycznych

 • udział w projektach ERASMUS+ w ramach FRSE

Specyfika kształcenia, twórczy klimat oraz liczba uczniów w szkole decydują o dużym poziomie bezpieczeństwa młodzieży.

100% zdawalność egzaminu maturalnego i dyplomowego świadczą o wysokim poziomie kształcenia.

Kończąc naukę, uczeń otrzymuje tytuł plastyka oraz świadectwo uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów.

Warunki naboru:

Rekrutację do klasy pierwszej prowadzi się spośród absolwentów gimnazjów, którzy nie przekroczyli 17 roku życia, wykazują się odpowiednimi uzdolnieniami plastycznymi, wrażliwością oraz zainteresowaniami artystycznymi. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego. Ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinni w terminie od 13 maja do 20 maja 2019 roku złożyć w sekretariacie:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły

 2. dwie podpisane fotografie

 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie plastyk (od lekarza rodzinnego)

 4. opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli dziecko było badane)

 5. zaświadczenie z macierzystej szkoły z wykazem ocen za I półrocze z uwzględnieniem oceny zachowania

 6. oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów

Kwalifikacja kandydatów do LP odbywa się na podstawie postępowania rekrutacyjnego uwzględniającego:

 1. wynik egzaminu praktycznego z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej

 2. wynik egzaminu ustnego ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą kształcenia ogólnego dla gimnazjum

 3. wynik egzaminu gimnazjalnego

 4. oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum

 5. inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

EGZAMIN WSTĘPNY

Egzamin wstępny do LP obejmuje:

 • egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej

 • egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą kształcenia ogólnego dla gimnazjum

Kandydaci winni zgłosić się na egzamin 27 – 28 maja 2019r.
o godz. 8.45 z legitymacją szkolną oraz własnymi przyborami: papier format A3 (duży blok techniczny), farby plakatowe lub temperowe, pędzle, naczynie na wodę, ołówki miękkie, przybory do pisania.

Kryteria oceny:

 • poprawność kompozycji zadanego tematu,

 • zdolności obserwacyjne (umiejętność postrzegania bryły, perspektywy, światłocienia, w malarstwie - koloru),

 • bogactwo środków ekspresji plastycznej,

 • umiejętność wypowiedzi na wybrany temat, znajomość zagadnień i właściwej terminologii, styl wypowiedzi,

Oceny wyników uzyskanych przez kandydata podczas poszczególnych części egzaminu dokonuje komisja w formie punktowej:
•    rysunek:
0-20 punktów,
•    malarstwo:
0-20 punktów,
•    kompozycja:
0-20 punktów,
•    ustna wypowiedź na temat wskazanych przez komisję dziedzin sztuki

czy zjawisk kulturalnych: 0-20 punktów.

TERMINARZ DZIAŁAŃ REKRUTACYJNYCH I EGZAMINACYJNYCH

 • 13 maja 2019r. – 20 maja 2019r. do godz.15.00 – składanie wniosków

w sekretariacie szkoły na druku pobranym w Zespole Szkół Plastycznych
im. Józefa Brandta w Radomiu, Al.Grzecznarowskiego 13

(tel./fax 48/340 28 38) lub ze strony internetowej
(plastyk.radom.pl/rekrutacja)

 • 27 maja 2019r. (poniedziałek) godz.9.00 – 10.30 sprawdzian
  z rysunku, godz.11.00 – 12.30 sprawdzian z malarstwa

28 maja 2019r.(wtorek) godz.9.00 – 10.30 sprawdzian z kompozycji przestrzennej, godz. 11.00 – egzamin ustny

 • 3 czerwca 2019r. do godz.15.00 ogłoszenie wyników sprawdzianu uzdolnień i zainteresowań plastycznych

 • od 21 czerwca do 29 czerwca 2019r. do godz.16.00 - kandydaci składają kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia egzaminu gimnazjalnego

 • 16 lipca 2019r. godz.12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 • od 16 lipca 2019r. do 25 lipca 2019r. do godz. 10.00 – składanie oryginałów świadectw, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i kart zdrowia

 • 25 lipca 2019r. do godz. 16.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

 • od 26.07.2019r. do 30.07.2019r. do godz.12.00 rekrutacja uzupełniająca w przypadku braku pełnego naboru

 • 26.08.2019r. sprawdzian umiejętności w rekrutacji uzupełniającej

 • 27.08.2019r. godz.12.00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w wyniku rekrutacji uzupełniającej

 • 27.08.2019r. do godz.16.00 składanie oryginałów świadectw, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i kart zdrowia

 • 28.08.2019r. godz.10.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

 

  

 

Liceum Sztuk Plastycznych
w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta 
w Radomiu

Kandydatów obowiązuje elektroniczny system naboru

13.05.2019 od godz. 8.00

20.05.2019 do godz. 15.00

EGZAMINY WSTĘPNE 27-28 maja 2019r.

LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH wchodzi w skład Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu. Szkoła kształci młodzież uzdolnioną plastycznie. Nauka w Liceum Sztuk Plastycznych trwa 5 lat i kończy się egzaminem dyplomowym oraz maturalnym. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz artystyczne w specjalnościach: techniki rzeźbiarskie, tkanina artystyczna, ceramika artystyczna, projektowanie graficzne.
Kształcenie artystyczne młodzieży odbywa się na zajęciach rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania, projektowania multimedialnego, podstaw fotografii i filmu oraz historii sztuki.

Szkoła pracuje w obiekcie wyposażonym w:

 • pracownie dydaktyczne z dostępem do Internetu i multimediów

 • pracownie artystyczne z zapleczami

 • nowoczesną galerię szkolną

 • salę gimnastyczną z nowym wyposażeniem oraz zapleczem

 • windy dla uczniów niepełnosprawnych

Szkoła dba o wszechstronny rozwój ucznia:

 • oferuje uczniom różnorodne zajęcia dodatkowe

 • organizuje wyjazdy edukacyjne, plenery malarskie, rzeźbiarskie
  i fotograficzne, wycieczki do muzeów, galerii sztuki

 • promuje twórczość plastyczną uczniów

 • umożliwia uczestnictwo w konkursach, warsztatach, wystawach
  i przeglądach artystycznych

 • współpracuje z innymi szkołami plastycznymi

 • współpracuje z uczelniami artystycznymi

Szkoła prowadzi szeroką działalność edukacyjno-artystyczną:

 • udział w międzynarodowych i ogólnopolskich projektach szkół plastycznych pod patronatem MKiDN oraz CEA

 • udział w projektach i warsztatach uczelni artystycznych

 • udział w projektach ERASMUS+ w ramach FRSE

Specyfika kształcenia, twórczy klimat oraz liczba uczniów w szkole decydują o dużym poziomie bezpieczeństwa młodzieży. 100% zdawalność egzaminu maturalnego i dyplomowego świadczą o wysokim poziomie kształcenia.

Kończąc naukę, uczeń otrzymuje tytuł plastyka oraz świadectwo uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów.

Warunki naboru:

Rekrutację do klasy pierwszej prowadzi się spośród absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej, którzy nie przekroczyli 17 roku życia, wykazują się odpowiednimi uzdolnieniami plastycznymi, wrażliwością oraz zainteresowaniami artystycznymi. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego. Ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinni w terminie od 13 maja do 20 maja 2019 roku złożyć w sekretariacie:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły

 2. dwie podpisane fotografie

 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie plastyk (od lekarza rodzinnego)

 4. opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli dziecko było badane)

 5. zaświadczenie z macierzystej szkoły z wykazem ocen za I półrocze z uwzględnieniem oceny zachowania

 6. oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów

Kwalifikacja kandydatów do LSP odbywa się na podstawie postępowania rekrutacyjnego uwzględniającego:

 1. wynik egzaminu praktycznego z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej

 2. wynik egzaminu ustnego ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą kształcenia ogólnego dla 8-letniej szkoły podstawowej

 3. wynik egzaminu ósmoklasisty

 4. oceny na świadectwie ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej

 5. inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły

EGZAMIN WSTĘPNY

Egzamin wstępny do LSP obejmuje:

 • egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej

 • egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą kształcenia ogólnego dla 8-letniej szkoły podstawowej

Kandydaci winni zgłosić się na egzamin 27 – 28 maja 2019r.
o godz. 8.45 z legitymacją szkolną oraz własnymi przyborami: papier format A3 (duży blok techniczny), farby plakatowe lub temperowe, pędzle, naczynie na wodę, ołówki miękkie, przybory do pisania.

Kryteria oceny:

 • poprawność kompozycji zadanego tematu,

 • zdolności obserwacyjne (umiejętność postrzegania bryły, perspektywy, światłocienia, w malarstwie - koloru),

 • bogactwo środków ekspresji plastycznej,

 • umiejętność wypowiedzi na wybrany temat, znajomość zagadnień i właściwej terminologii, styl wypowiedzi,

Oceny wyników uzyskanych przez kandydata podczas poszczególnych części egzaminu dokonuje komisja w formie punktowej:
•    rysunek:
0-20 punktów,
•    malarstwo:
0-20 punktów,
•    kompozycja:
0-20 punktów,
•    ustna wypowiedź na temat wskazanych przez komisję dziedzin sztuki

czy zjawisk kulturalnych: 0-20 punktów.

TERMINARZ DZIAŁAŃ REKRUTACYJNYCH I EGZAMINACYJNYCH

 • 13 maja 2019r. – 20 maja 2019r. do godz.15.00 – składanie wniosków

w sekretariacie szkoły na druku pobranym w Zespole Szkół Plastycznych
im. Józefa Brandta w Radomiu, Al.Grzecznarowskiego 13

(tel./fax 48/340 28 38) lub ze strony internetowej
(plastyk.radom.pl/rekrutacja)

 • 27 maja 2019r. (poniedziałek) godz.9.00 – 10.30 sprawdzian
  z rysunku, godz.11.00 – 12.30 sprawdzian z malarstwa

28 maja 2019r.(wtorek) godz.9.00 – 10.30 sprawdzian z kompozycji przestrzennej, godz. 11.00 – egzamin ustny

 • 3 czerwca 2019r. do godz.15.00 ogłoszenie wyników sprawdzianu uzdolnień i zainteresowań plastycznych

 • od 21 czerwca do 29 czerwca 2019r. do godz.16.00 - kandydaci składają kopie świadectwa ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej oraz kopie zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty

 • 16 lipca 2019r. godz.12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 • od 16 lipca 2019r. do 25 lipca 2019r. do godz. 10.00 – składanie oryginałów świadectw, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i kart zdrowia

 • 25 lipca 2019r. do godz. 16.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

 • od 26.07.2019r. do 30.07.2019r. do godz.12.00 rekrutacja uzupełniająca w przypadku braku pełnego naboru

 • 26.08.2019r. sprawdzian umiejętności w rekrutacji uzupełniającej

 • 27.08.2019r. godz.12.00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w wyniku rekrutacji uzupełniającej

 • 27.08.2019r. do godz.16.00 składanie oryginałów świadectw, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i kart zdrowia

 • 28.08.2019r. godz.10.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły