Rekrutacja

HARMONOGRAM KONSULTACJI I BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH DLA KANDYDATÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO na rok szkolny 2019/2020

 Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

I semestr rok szkolny 2018/2019

 

MIESIĄC DATA GODZ. ZAJĘCIA SALA NAUCZYCIEL
listopad 5.11.2018 /poniedziałek/ 16.00-17.00 konsultacje 12  

 

 

 

 

nauczyciele rysunku, malarstwa i rzeźby

10.11.2018    /sobota/ 9.00-12.00 warsztaty – malarstwo 13
14.11.2018  / środa / 17.00-18.00 konsultacje 12
22.11.2018 /czwartek/ 17.00-18.00 konsultacje 12
grudzień 3.12.2018 /poniedziałek/ 16.00-17.00 konsultacje 12
8.12.2018    /sobota/ 9.00-12.00 warsztaty – rysunek 13
10.12.2018/poniedziałek/ 16.00-17.00 konsultacje 12
17.12.2018/poniedziałek/ 16.00-17.00 konsultacje 12
styczeń 10.01.2019 /czwartek/ 17.00-18.00 konsultacje 13
16.01.2019 /środa/ 17.00-18.00 konsultacje 12
19.01.2019  /sobota/ 9.00-12.00 warsztaty – rzeźba 20
21.01.2019/poniedziałek/ 16.00-17.00 konsultacje 12

 

Kandydaci na konsultacje mogą przynieść do omówienia swoje prace plastyczne.

 

Deklaracje uczestnictwa prosimy zgłaszać  w  sekretariacie szkoły w godz. od 8.00 do 15.00 (poniedziałek – piątek), tel. 48 340 28 38

Na zajęcia z rysunku, malarstwa należy zabrać: blok rysunkowy A3, ołówki o różnej twardości, gumkę, naczynie na wodę, farby plakatowe, pędzle i obuwie na zmianę. Na zajęcia z rzeźby należy zabrać: fartuch i obuwie na zmianę.

Kliknij tu… aby pobrać informacje o konsultacjach i bezpłatnych zajęciach artystycznych.

Liceum Plastyczne

Nabór na rok 2018/2019 

Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu                   

 

Kandydatów obowiązuje elektroniczny system naboru  

        

Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu ogłasza nabór na rok szkolny 2018/2019 

 

EGZAMINY WSTĘPNE 28-29 maja 2018r. 

 

LICEUM PLASTYCZNE wchodzi w skład Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu. Szkoła kształci młodzież uzdolnioną plastycznie. Nauka w Liceum Plastycznym trwa 4 lata i kończy się egzaminem dyplomowym oraz maturalnym. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz artystyczne w specjalnościach: techniki rzeźbiarskie, tkanina artystyczna, ceramika artystyczna, projektowanie graficzne oraz realizacje intermedialne. Kształcenie artystyczne młodzieży odbywa się na zajęciach rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania, projektowania multimedialnego, podstaw fotografii i filmu oraz historii sztuki.  
 

 

Szkoła pracuje w obiekcie wyposażonym w: 

 • - pracownie dydaktyczne z dostępem  do Internetu i multimediów 
 • - pracownie  artystyczne z zapleczami  
 • - nowoczesną galerię szkolną 
 • - salę gimnastyczną z nowym wyposażeniem oraz zapleczem  
 • - windy dla uczniów niepełnosprawnych 

 

Szkoła dba o wszechstronny rozwój ucznia: 

 • - oferuje uczniom różnorodne zajęcia dodatkowe 
 • - organizuje wyjazdy edukacyjne, plenery malarskie, rzeźbiarskie i fotograficzne, wycieczki do muzeów, galerii sztuki 
 • - promuje twórczość plastyczną uczniów 
 • - umożliwia uczestnictwo w konkursach, warsztatach, wystawach  i przeglądach artystycznych 
 • - współpracuje z innymi szkołami plastycznymi 
 • - współpracuje z uczelniami artystycznymi 

 

Szkoła prowadzi szeroką działalność edukacyjno-artystyczną: 

 • - udział w projektach Leonardo da Vinci  w ramach FRSE 
 • - udział w projektach i warsztatach uczelni artystycznych 
 • - udział w międzynarodowych i ogólnopolskich projektach szkół plastycznych pod patronatem MKiDN oraz CEA 

 

Specyfika kształcenia, twórczy klimat oraz liczba uczniów w szkole decydują o dużym poziomie bezpieczeństwa młodzieży.  

100% zdawalność egzaminu maturalnego i dyplomowego świadczą o wysokim poziomie kształcenia. 

Kończąc naukę, uczeń otrzymuje tytuł plastyka oraz świadectwo uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów. 

Warunki naboru: 

Rekrutację do klasy pierwszej prowadzi się spośród absolwentów gimnazjów, którzy nie przekroczyli 17 roku życia, wykazują się odpowiednimi uzdolnieniami plastycznymi, wrażliwością  oraz zainteresowaniami artystycznymi. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego. Ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinni w terminie od 10 maja do 18 maja 2018 roku złożyć  w sekretariacie: 

 1. - wniosek o przyjęcie do szkoły 
 2. - dwie podpisane fotografie 
 3. - zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie plastyk (od lekarza rodzinnego) 
 4. - opinię lub orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli dziecko było badane) 
 5. - zaświadczenie z macierzystej szkoły z wykazem ocen za I półrocze z uwzględnieniem oceny zachowania 

Kwalifikacja kandydatów do LP odbywa się na podstawie postępowania rekrutacyjnego uwzględniającego: 

 1. - wynik egzaminu praktycznego z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej 
 2. - wynik egzaminu ustnego ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą kształcenia ogólnego dla gimnazjum  
 3. - wynik egzaminu gimnazjalnego 
 4. - oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum   
 5. - inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum  

 

EGZAMIN WSTĘPNY  

Egzamin wstępny do LP obejmuje: 

 • - egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej  
 • - egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą kształcenia ogólnego dla gimnazjum 

Kandydaci winni zgłosić się na egzamin 28 29 maja 2018r.  o godz. 8.45 z legitymacją szkolną oraz  własnymi przyborami: papier format A3 (duży blok techniczny), farby plakatowe lub temperowe, pędzle, naczynie na wodę, ołówki miękkie, przybory do pisania. 

 

Kryteria oceny: 

 • - poprawność kompozycji zadanego tematu, 
 • - zdolności obserwacyjne (umiejętność postrzegania bryły, perspektywy, światłocienia, w malarstwie - koloru), 
 • - bogactwo środków ekspresji plastycznej, 
 • - umiejętność wypowiedzi na wybrany temat, znajomość zagadnień i właściwej terminologii, styl wypowiedzi, 

Oceny wyników uzyskanych przez kandydata podczas poszczególnych części egzaminu dokonuje komisja w formie punktowej: 

 • -  rysunek: 0-20 punktów
 • -  malarstwo: 0-20 punktów
 • -  kompozycja: 0-20 punktów
 • - ustna wypowiedź na temat wskazanych przez komisję dziedzin sztuki czy zjawisk kulturalnych: 0-20 punktów. 

 

TERMINARZ DZIAŁAŃ REKRUTACYJNYCH I EGZAMINACYJNYCH   

 • 10 maja 2018r. – 18 maja 2018r. do godz.15.00 – składanie wniosków  w sekretariacie szkoły na druku pobranym w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu, Al.Grzecznarowskiego 13 (tel./fax 48/340 28 38) lub ze strony internetowej (plastyk.radom.pl/rekrutacja) 
 • 28 maja 2018r. (poniedziałek)
  • godz.9.00 – 10.30 sprawdzian  z rysunku,
  • godz.11.00 – 12.30 sprawdzian z malarstwa 
 • 29 maja 2018r.(wtorek)
  • godz.9.00 – 10.30 sprawdzian z kompozycji przestrzennej,
  • godz. 11.00 – egzamin ustny 
 • 4 czerwca 2018r. do godz.15.00 ogłoszenie wyników sprawdzianu uzdolnień i zainteresowań plastycznych 
 • od 22 czerwca do 27 czerwca 2018r. do godz.16.00 - kandydaci składają kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia egzaminu gimnazjalnego 
 • 6 lipca 2018r. godz.12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  
 • od 6 lipca 2018r. do 12 lipca 2018r. do godz. 10.00 – składanie oryginałów świadectw, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i kart zdrowia  
 • 12 lipca 2018r. do godz. 16.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły  
 • od 13.07.2018r. do 16.07.2018r. do godz.16.00 rekrutacja uzupełniająca w przypadku braku pełnego naboru 
 • 27-28.08.2018r. sprawdzian umiejętności w rekrutacji uzupełniającej 
 • 29.08.2018r. godz.12.00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w wyniku rekrutacji uzupełniającej 
 • 29–30.08.2018r. do godz.16.00 składanie oryginałów świadectw, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i kart zdrowia 
 • 31.08.2018r. godz.12.00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 

 

www.plastyk.radom.pl 

e-mail: plastyk@plastyk.radom.pl